Welcome to Hubei Xiangyuan Food Co., Ltd.  Tel: +86 0710 8206678